N5171B EXG X系列 射頻類比信號產生器
產品詳細介紹
  目前上市/現可支援
主要規格: N5171B EXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz~6GHz 


                                                          
  • N5171B EXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
  • 以經濟實惠價位和專為製造測試最佳化的效能,實現更快的測試速率和更長的運作時間
  • 利用領先業界的輸出功率,分別對元件和接收器進行基礎參數測試及功能驗證
  • 利用多元的產生器功能模擬複雜的類比調變情境,以便全面驗證接收器效能
  • 以自助維護解決方案和低成本維修服務,大幅減少停機時間和成本