【NEW】EDUX1002A

丟掉您的玩具,改用真正的示波器吧!


 

   目前上市/現可支援 

 
產品詳細介紹
  目前上市/現可支援                                
主要規格:50 MHz,2 個類比通道    


                                                                                        
主要特色與功能
 
  • 50 MHz
  • 以 50,000 wfms/sec 的波形更新率查看更多信號細節
  • 支援專業的量測,包括數學運算、FFT、類比匯流排和協定觸發與解碼
  • 快速學會操作;示波器提供內建的輔助說明和訓練信號