Keysight 示波器被動式探棒/passive probe

被動式探棒是最廣為使用的示波器探棒,也是最耐用和最經濟的探棒。被動式探棒中並沒有電晶體或放大器這類主動元件,因此不需要額外供電,推薦Keysight示波器探棒。

示波器被動探棒/passive probe分為那些?

* 1:1高阻抗被動式探棒

- 低電容同軸電纜,一端為 BNC 連接器,另一端為探棒
- 可查看小信號但無法探測高頻信號

* 10:1 或 20:1 高阻抗被動式探棒

- 最廣為使用的示波器探棒類型,且為多數具 1 MΩ 輸入之示波器的標準配備
- 與 1:1 探棒相比,輸入電容更低而且頻寬更高
- 頻寬可達700MHz並可查看高達約 300V 的電壓
- 超過 >700MHz 的系統頻寬時無法使用

* 100:1 高阻抗被動式探棒

- 為探量振幅較高的信號提供額外的衰減
- 因為衰減較大,示波器需配備高增益放大器
- 頻寬最高500 MHz,可查看高達 4 kV 的高電壓但無法進行浮接(未接地)量測

* 電阻分壓器被動式探棒

- 頻寬最寬的被動式探棒,適合用於量測高頻、低阻抗電路
- 必須搭配使用示波器的 50Ω 輸入
- 頻寬高達1.5GHz,可用於高頻低阻抗(50Ω)數位電路,傳輸線
- 無法探測高振幅、高阻抗信號

點擊示波器被動式探棒passive probe型號即可查看詳細規格,若無規格歡迎私訊小編

產品 頻寬 衰減率 輸入阻抗 動態範圍
N2870A 35 MHz 1:1 1 MΩ, 39 pF 55 V CAT II
N2871A 200 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II
N2872A 350 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II
N2873A 500 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II
N2875A 500 MHz 20:1 20 MΩ, 5.6 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II
N2874A 1.5 GHz 10:1 500 Ω, 1.7 pF 8.5 V CAT I
N2140A 200 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1)
N2142A 75 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1)
N2876A 1.5 GHz 100:1 5 kΩ, 2.6 pF 21 V CAT I
10073D 500 MHz 10:1 1 MΩ, 50pF 400 Vpk
U1560A 45 MHz 1:1 42pF CAT III 300VAC 最大輸出
U1561A 250 MHz 10:1 16pF CAT III 600VAC 最大輸出
U1562A 300 MHz 100:1 6.5pF CAT III 600VAC 最大輸出
10076C 500 MHz 50:1 66.7 MΩ, 3 pF 3.7 kVpk
N2889A 350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1) 10:1 /1:1 10 MΩ, 11pF (@10:1) or 1 MΩ, 60 pF(@1:1) 400Vpk) CAT I/II (@10:1) 150 Vrms CAT I/II (@1:1)"}" style="text-align: center;">300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II (@10:1) 150 Vrms CAT I/II (@1:1)